کمپوست پاک محصول تهیه شده از پسماند صنایع نیشکر(باگاس، فیلتر کیک ، بقایای زراعی، ویناس)

         در راستای تلاش جهت توسعه کشاورزی پایدار ،به عنوان یکی از اهداف اصولی خود به منظور افزایش مواد آلی خاکها کشاورزی کشورمان و برای حفظ حاصلخیزی و تداوم فعالیت های موجودات زنده خاکزی و نهایتا تولید محصولات مرغوب و سالم ،شرکت خوراک دام کارون جهت استفاده از  ضایعات کارخانه خود و…