باگاس

تفاله های باقیمانده از ساقه های نیشکر پس از گرفتن شیره آن را باگاس می نامند که سرشار از مواقد قندی و چربی خام می باشد و بیش از نیمی از ترکیب محصول خوراک دام کارون را تشکیل می دهد باگاس شامل ذرات بسیا ریزی به نامهای فیبر و پیت است.از این تفاله میتوان برای خوراک دام ها و جاگزینی مناسب برای کلش گندم یونجه و کاه بشوند.